W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Indywidualne profilowanie

 

Rocznik I

                              
Podziału rocznika na klasy dokonują wychowawcy, uwzględniając zasadę parytetu płci oraz dbając o to, by w każdej klasie znalazła się podobna liczba absolwentów SG „Dwójka”.                    

Wszyscy uczniowie mają obowiązek chodzić na lekcje wszystkich przedmiotów – uczą się w klasach lub w grupach profilowanych.    

Przedmioty ogólne nie profilowane (lekcje w klasach): historia, WOS, przedsiębiorczość, filozofia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, WOK/ART, lekcja wychowawcza, wf.     

Przedmioty ogólne profilowane (lekcje w grupach): literatura (j. polski), matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka.

Języki obce (lekcje w grupach): angielski, niemiecki lub francuski lub hiszpański lub włoski.

Przydział uczniów do grup przedmiotowych odbywa się w ciągu pierwszych tygodni nauki w szkole – i trwa do 20 IX. Wstępne deklaracje wyboru zbierają wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Na tej podstawie sporządzane są listy poszczególnych grup – wiszą następnego dnia na tablicy ogłoszeń.   

Wyjątki:               

  • literatura – na przydział ma wpływ wynik testu predyspozycji przeprowadzany na pierwszych zajęciach                                 

  • filozofia – oprócz zajęć w klasach są dodatkowe zajęcia w grupie rozszerzonej – obowiązkowe dla uczniów, którzy wybrali rozszerzoną grupę z literatury (inni też mogą na nie chodzić, o ile plan zajęć na to pozwala)                                

  • język angielski - o przydziale decyduje wynik testu (placement) przeprowadzanego na pierwszych zajęciach                                

  • wf – oczywiście zajęcia są w dwóch grupach: męskiej i damskiej

  • informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa – ze względów natury organizacyjnej zajęcia też są w grupach męskiej i damskiej (równolegle z wuefem)      

  • projekt – zajęcia w grupie projektowej  

Zmiana profilu (czyli grupy) w klasie I - jest możliwa. Z grupy rozszerzonej na podstawową - nie wymaga formalnych zabiegów. Wystarczy poinformować o tym nauczyciela i wychowawcę. Przejście z grupy podstawowej do rozszerzonej wymaga spełnienia warunków określonych przez nauczyciela prowadzącego grupę rozszerzoną. Dodatkowym warunkiem, jaki musi być spełniony przy zmianie - jest wolne miejsce w grupie, do której uczeń chce się przenieść.  

 

Rocznik II

 

Od 2012 roku w polskich szkołach obowiązuje nowa podstawa programowa oraz nowe zasady profilowania. Zgodnie z nimi każdy uczeń liceum od klasy II musi uczyć się na poziomie rozszerzonym przynajmniej jednego z podanych niżej przedmiotów:  

a) geografia                                
b) biologia                                
c) chemia                                
d) fizyka                                
e) historia.         

Uczniowie, którzy zdecydowali się na wybór przynajmniej jednego z przedmiotów wymienionych w pktach a-d, w kl. II mają dodatkowo przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo. Uczniowie, którzy zdecydowali się na wybór historii - w kl. II mają przedmiot: przyroda. Uczniowie, którzy zdecydowali się na wybór zarówno przedmiotu wymienionego w pktach a-d, jak i historii – są zobowiązani uczestniczyć dodatkowo w zorganizowanych dla nich zajęciach artystycznych.  

Ponadto uczeń kl. I w 2 SLO musi się uczyć obowiązkowo: j. polskiego (literatury), matematyki, dwóch języków obcych, przedsiębiorczości, wuefu. Musi też pracować przez cały rok szkolny w grupie projektowej. Dodatkowo może uczyć się na poziomie rozszerzonym przedmiotów: WOS, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia sztuki, filozofia.                                

Zmiana profilu w klasie II – jest jeszcze możliwa, pod warunkiem zachowania opisanej na wstępie zasady: obowiązku nauki jednego z pięciu wymienionych przedmiotów. Rezygnacja z nauki w grupie rozszerzonej wymaga złożenia do dyrektora szkoły podania – z podpisem rodzica oraz poinformowania o tym nauczyciela prowadzącego i wychowawcy. Dyrektor z pewnością będzie chciała porozmawiać z uczniem o jego wyborach i powodach zmiany. Rozpoczęcie nauki w grupie rozszerzonej na tym etapie jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego, zdania egzaminu progowego, nadrobienia zaległości w wyznaczonym terminie. Na tym etapie warto przemyśleć dobrze swoje decyzje.                                

Uczeń kl. II w 2 SLO musi się uczyć obowiązkowo: j. polskiego (literatury), matematyki, dwóch języków obcych, wuefu. Musi też pracować w grupie projektowej.        

Dodatkowo może uczyć się na poziomie rozszerzonym przedmiotów: WOS, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia sztuki, filozofia. 

 

Rocznik III  

 

Zakładamy, że uczniowie rocznika III kontynuują naukę w tych samych grupach, w których uczyli się w klasie II. Rezygnacja z nauki w grupie rozszerzonej jest jednak możliwa, wymaga złożenia do dyrektora szkoły podania podpisanego przez rodzica oraz poinformowania o tym nauczyciela prowadzącego i wychowawcę. Uczeń nie może zrezygnować z nauki na poziomie rozszerzonym jednego z pięciu przedmiotów wskazanych w nowej podstawie programowej.  

Rozpoczęcie nauki w grupie rozszerzonej na tym etapie nie jest już możliwe.  

Uczeń kl. III w 2 SLO musi się uczyć obowiązkowo: j. polskiego (literatury), matematyki, dwóch języków obcych, wuefu.      

Dodatkowo może uczyć się na poziomie rozszerzonym przedmiotów: WOS, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia sztuki, filozofia. 

Uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego z drugiego języka obcego muszą chodzić na dodatkowe godziny konsultacji.

Zmiana profilu w klasie III nie jest już możliwa. Solidne przygotowanie do matury wymaga czasu i konsekwencji.