Projekty 2021/2022Projekty 2021/2022Projekty 2021/2022

Projekty 2021/2022

NOWE ZASADY WYBORU GRUP PROJEKTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Drodzy uczniowie!

Jak co roku pragniemy zaprosić Was do pracy w zespołach projektowych. Ponieważ jednak w ostatnim czasie zauważyliśmy, iż nie zawsze przydziały do poszczególnych projektów były zgodne z waszymi zainteresowaniami, postanowiliśmy nieco udoskonalić ten system. Przede wszystkim zależy nam na tym, by każdy mógł realizować swoje pasje i zainteresowania, pracował w nowej, niekoniecznie znanej towarzysko, grupie, w której odkrywałby swoje mocne strony, rozwijał się oraz angażował. W tym celu zmieniliśmy nieco zasady naboru do grup projektowych. Oto one...

 

Nowy system podziału na grupy projektowe

 1. Projekty są przedmiotem obowiązkowym w klasach 1 i 2 polskich oddziałów.
 2. Wyboru projektów realizowanych w kolejnym roku szkolnym dokonuje dyrektor w porozumieniu z pełnomocnikiem do spraw projektów, wicedyrektorem oddziałów polskich oraz przedstawicielem uczniów (pełnomocnikiem uczniów do spraw projektów), spośród zgłoszonych propozycji.

Jest to zestaw ostateczny, niepodlegający dalszej weryfikacji.

 1. Lista wybranych projektów wraz z opisami umieszczana jest na stronie internetowej szkoły. Do opisów dołączane są krótkie nagrania z wypowiedziami tutorów prezentujące temat (projekt).
 2. Podział na grupy następuje w pierwszej połowie września.
 3. Wstępem do podziału jest spotkanie on-line (na Teams) z tutorami, podczas którego istnieje możliwość zadania pytań.

 

Przebieg podziału na grupy

 1. Każdy z uczniów klas 1-2 odbywa rozmowę z dwuosobową komisją. Dyrektor powołuje 2-3 takie komisje, tak by zapewnić sprawny przebieg rozmów. Tematem rozmowy są zainteresowania ucznia, obszary w których mógłby wnieść coś do wykonania opracowania projektowego. Rozmowa trwa maksymalnie 10 minut.
 2. Na podstawie przeprowadzonych rozmów członkowie komisji opracowują wstępny projekt podziału na grupy, który przedstawiają tutorom (wspólne zebranie). Po ewentualnych korektach powstaje ostateczna wersja składu grup projektowych. Jest to wersja ostateczna, obowiązująca i niepodlegająca zmianom (przenosinom, zamianom itp.).
 3. Ustalony podział na grupy ogłaszany jest uczniom.
 4. Zajęcia projektowe rozpoczynają się w trzecim tygodniu września.

 

Przypadki wyjątkowe

 1. Oprócz projektów funkcjonuje LIGA DEBATANCKA. Uczniowie, którzy weszli w skład zespołu ligi w wyniku odrębnej rekrutacji, są zwolnieni z projektów. Udział w lidze uwzględniany jest na świadectwie.
 2. W wyjątkowych przypadkach uczniowie, którzy biorą udział w etapach okręgowych lub centralnych olimpiad przedmiotowych, mogą być po I semestrze zwolnieni z zajęć projektowych na wniosek wychowawcy. Powodem takiego zwolnienia mogą być też inne, bardzo istotne okoliczności.

Ocena semestralna z projektu jest wtedy oceną końcoworoczną.